Projektarkivet

Arkiv för juni, 2013

Sydvästlänken

t | Elnät

@ B

SydVästlänken är Sveriges absolut största investeringsprojekt för det svenska stamnätet. Vi har fått i uppdrag att utföra all schaktfri förläggning för den nya förbindelsen.

Norra Stationsgatan

t | VA

@ N

Fram till 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av Stockholm. Vi har fått förtroendet att se över möjligheten till schaktfri rörläggning som ett alternativ till traditionell spontad rörläggning.

E4:an norr om Stockholm

t | Väg

@ J

Vi har fått uppdraget att utföra 4 styrda borrningar med AT teknik under E4:an Norr om Stockholm.

Mark- och VA-arbeten Norrtälje

t | VA

@ L

Sveab har påbörjat den första etappen av en ny huvudvattenledning till Norrtälje. Här lägger man ner dricks- och spillvattenledningar på sträckan från Kyrksjön vid Frötuna kyrka till Bergshamra.

Nytt dubbelspår förbi Uppsala

t | VA

@ V

Nu pågår utbyggnad till dubbelspår genom Gamla Uppsala samt omläggning av väg 676 Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen. Vi har fått i uppdrag av Veidekke att utföra schaktfria arbeten så som rörtryckning (2 st. 70 m långa tryckningar, dimension 1 200 mm, samt 1 st 35 m lång tryckning, dimension 500 mm) under det nya dubbelspåret. I […]

Fjärrkyla under Nissan

Vi har fått i uppdrag att utföra schaktfri styrd borrning för utbyggnad av fjärrkylanätet i Halmstad HEM såg ett behov av att få ytterligare en koppling under Nissan för att säkerställa nätets driftsäkerhet med tillhörande nya ledningar under befintliga gator i närområdet. Styrd borrning valdes bl.a. för att minimera störningar i trafiksituationen. För att kunna […]